Fælles dagsorden og konkrete mål

Fælles dagsorden handler om, at alle aktører skal dele den fælles vision om forandringen, have fælles forståelse af problemet og fælles retning.

 
Bier 1.jpg

Den fælles dagsorden er på mange måder selve grundlaget for det partnerskab, aktørerne indgår i. Med den fælles dagsorden skal aktørerne finde og definere det fælles ståsted for de problemer, mål, værdier og strategier, som collective impact-initiativet skal arbejde efter.

Den fælles dagsorden kan i praksis etableres på flere måder, men i første fase af initiativet skal aktørerne gerne nå til enighed om:

  • En fælles vision

  • Fælles guidende principper/værdier

  • Fælles problemforståelse

  • Præcise og målbare mål

  • Overordnede strategier, som sætter retningen for, hvordan målene nås.

Fælles vision

Den fælles vision er det fælles og samlende sigtemål for initiativet. Det udtrykker et ønske, som kan samle aktører på kryds og tværs ud fra ambitionen om sammen at bidrage til at skabe noget bedre.

Eksempel:
I Lejre Kommune kæmper en gruppe børn og unge med udfordringer med mistrivsel og ensomhed. Derfor udarbejdede initiativet +Dig en fælles vision om, at Alle børn og unge i Lejre Kommune skal føle sig set, hørt og anerkendt som en del af fællesskabet. Visionen fungerer nu som et fælles sigtemål for initiativet.

Fælles guidende principper

De fælles guidende principper danner de overordnede rammer for, hvad der skal karakterisere samarbejdet og initiativet. Det kan fx udtrykke et fælles værdimæssigt afsæt, som aktiviteter og samarbejdsrelationer skal være præget af.

Eksempel:
I et ungeinitiativ indkredsede styregruppen på de første møder de værdier, som skulle være gennemgående for samarbejdet. Principperne skulle fungere som guidelines for initiativet, det fælles sekretariat og styregruppens arbejde. Se eksempler på de fælles principper her.

Fælles problemforståelse

Den fælles problemforståelse skal bidrage til, at aktørerne bliver opmærksomme på de mange perspektiver, der kan være på udfordringerne/problemet og de mulige løsninger. Gennem arbejdet med en fælles problemforståelse får parterne større tillid til hinanden, og der skabes relationer mellem aktører, som ikke tidligere har arbejdet sammen. Nye perspektiver på problemernes kompleksitet, sammenhæng og barrierer giver aktørerne en bedre forståelse for deres egen (og andres) rolle og betydning for at løse problemerne.

Arbejdet med den fælles problemforståelse vil foregå løbende, men særligt i de indledende faser  af initiativet arbejdes der intensivt med, at aktørerne:

  • Udforsker problemet sammen

  • Skal kende hinandens perspektiver

  • Skal kende og fortolke datagrundlag

  • Lytter til og forstår målgruppens perspektiver

  • Er med til at definere, hvad der er med og ikke med i initiativet.

Præcise og målbare mål

Præcise mål er vigtige for at konkretisere, hvad initiativet helt præcist ønsker at opnå. At nå til enighed er dermed en vigtig del af den fælles dagsorden. Samtidig skal man finde en ramme for, hvordan man vil følge op på, om målene nås.  

Overordnede strategier som sætter retning

Som del af den fælles dagsorden er det også vigtigt at have konkrete strategier og planer for, hvordan målene nås. Hvad skal initiativet og partnere gøre? Hvordan vil man arbejde? Skal der sættes nye ting i gang – eller skal eksisterende indsatser omformes? Udviklingen af strategien handler i høj grad om prioritering af ressourcerne – og om at skabe fælles fodslag blandt samarbejdsparter og aktører. 

 
Karen Pedersen